Novinky

Štátny vzdelávací program
 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 06. 07. 2016 schválil Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10AO.

Nadobudnutím platnosti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (č. 2016-17780/27322:1-10AO ) sa s účinnosťou od 1. septembra 2016 skončí platnosť:

- terajšieho Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (schváleného 19. júna 2008), ako aj 

- Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie (schváleného 10. 03. 2015 pod číslom 2015-8341/12225:1-10A0).

Štátny vzdelávací programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  bude záväzným pedagogickým dokumetom pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016. 

Na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (ŠVP) majú materské školy povinnosť vypracovať svoj vlastný Školský vzdelávací  program (ŠkVP). Školský vzdelávací program je v zmysle platnej legislatívy pedagogický dokument, podľa ktorého sa v konkrétnej materskej škole uskutočňuje predprimárne vzdelávanie. Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovZa vypracovanie školského vzdelávacieho programu zodpovedá riaditeľ materskej školy alebo v prípade základnej školy s materskou školou riaditeľ školy spolu so zástupcom riaditeľa pre materskú školu. Na tvorbe školského vzdelávacieho programu sa podieľa celý pedagogický kolektív materskej školy. Pri jeho tvorbe sa zohľadňujú vonkajšie i vnútorné podmienky materskej školy.

                                                               V Lošonci, 15.07.2016

 

Nový  Inovovaný Štátny Vzdelávací Program

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo 10.03.2015 nový Inovovaný Štátny vzdelávací program pre materské školy. Na základe rozhodnutia ministerstva školstva prebieha v školskom roku 2015-2016 na vybraných materských školách dobrovoľná, skúšobná, pilotná fáza tohto programu. Pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení nadobudne Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách účinnosť až od 1.septembra 2016. 

- pre nás, v MŠ Lošonec, to znamená, že až do konca školského roku 2015/2016 budeme výchovu a vzdelávanie uskutočňovať tak ako doteraz, podľa Školského vzdelávacieho programu pod názvom "Sme jedna rodina-jeden celok",v ktorom máme vypracované učebné osnovy v rozsahu vzdelávacích štandardov podľa platného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Počas školshého roka 2015-2016 budeme vypracovávať nový Školský vzdelávací program podľa nového Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, schváleného 10.03.2015. 

                                                                                                                Riaditeľka MŠ Lošonec 15.08.2015


ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

 

 

Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáky, potápať sa ako ryby. Zostáva jediné, naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia. G.B.Shaw

 

Poloha našej materskej školy a jej okolité prostredie ponúka bezprostredný kontakt s prírodou, preto by sme radi zmenili zameranie Školského vzdelávacieho programu materskej školy z terajšieho prosociálneho na enviromentálne. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti chceme plniť dlhodobé ciele z enviromentálnej výchovy. Zamerať sa na spoznávanie rastlín a živočíchov, zákonitostí prírody, životného prostredia a jeho vplyvu na človeka, využívať poznatky z priameho pozorovania okolitej prírody počas celého roka. Poznávať svet a prírodu cez citové väzby a prirodzenú detskú zvedavosť. Neodovzdávať deťom hotové poznatky, ale umožňovať im čo najviac vnímať prírodu a jej krásy s využitím nových medód /aktivizujúce metódy, lesna pedagogika, zážitkové učenie.../ a prostredníctvom všetkých zmyslov. Napr.: kŕmenie a vozenie sa na koníkoch, návšteva včelára, návšteva farmy, sokoliar, turistické vychádzky, starostlivosť o zvieratká priamo v MŠ, divadielka... K životu detí v MŠ, ale aj doma, neodmysliteľne patrí spev vtákov, stromy, pestré a voňavé kvety, zvieratá a farebný hmyz. Aby tieto pojmy nezostali len peknými spomienkami na predškolský vek, a aby príroda v našom okolí naďalej prekvitala, musíme viesť deti k návykom ochrany prírody, kultúrnemu správaniu sa v prírode a k environmentálnemu  cíteniu. Prvoradou úlohou je zabezpečiť deťom pravidelný pobyt v prírode, aby ju mohli vnímať všetkými zmyslami, aby si k okoliu vytvorili blízky citový vzťah a s pomocou dospelých sa ju naučili zveľaďovať a chrániť.

 

- tzn., že v školskom roku 2015-2016, vypracujeme nový Školský vzdelávací program podľa nového Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, schváleného 10.03.2015, a zapracujeme doň ako prioritu ciele  a aktivity z enviromentálnej výchovy.

 

Riaditeľka MŠ Lošonec, 15.08.2015