ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Všetky aktuálne oznamy nájdete vždy aj v našej súkromnej skupine na facebook "Moja škôlka v Lošonci": www.facebook.com/groups/227858765255536

HLASUJTE V PROSPECH DETÍ!!! Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže "Čerstvé hlavičy, informácie nájtete na tomto linku: https://www.losonec.sk/zivot-v-obci/oznamy/sutaz-cerstve-hlavicky-opat-tu-410sk.html

ZÁPIS DO MŠ          na školský rok 2023-24 Oznámenie o zápise 2023.docx
ZÁPIS DO MŠ 2023.docx

Mesačné platby prevodom na účet: Školné: IBAN SK40 5600 0000 0080 7069 9001 Platba: 15€,       Strava: IBAN SK88 5600 0000 0080 7069 6003 Platba: 46€

Platby v hotovosti v triede MŠ najneskôr do konca októbra: 30€ ZRPŠ, 6€ hygiena, 14€ práčovňa, 5€ precovné zošity.

OZNAM- PRAVIDLÁ ODHLASOVANIA 

Podľa nového rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 01.09.2022 platí že:

  • lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné je predĺžená z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

  • Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

  • Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

  • Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho rodič je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

  • Rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala tri a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov), a to z akýchkoľvek dôvodov (napr. ochorenie, trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod.)

  • "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ nepredkladá rodič predškoláka vtedy, keď predloží potvrdenie o neprítomnosti z dôvodu choroby od lekára.

Školné: IBAN SK40 5600 0000 0080 7069 9001 Mesačná platba: 15€. Uhradiť vždy do 10. v mesiaci (september-jún).
Strava: IBAN SK88 5600 0000 0080 7069 6003 Mesačná platba: 31€. Uhradiť vždy do 15. v mesiaci (august-máj).

Prevádzka materskej školy začína v pondelok 05.09.2022. MŠ bude otvorená od 6:30 do 16:00 hod.

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 25.08.22 o 15:00 hod. v MŠ. Účasť je nutná...