Školáčik

Viete čo by mal vedieť predškolák?

1. Mal by si pamätať niekoľko básničiek a riekaniek, vedieť svoje menom vek, adresu, na ktorej býva.

2. S pomocou názoru by mal sčitovať a odčitovať do päť, poznať čísla od 0 do 10 a vedieť určiť ich poradie.

3. Orientovať sa v priestore, vedieť kde je vpravo, vľavo, hore, dolu, vpredu, vzadu.

4. Mať čistú výslovnosť a plynulo hovoriť, dieťa by nemalo mať problémy s výslovnosťou niektorých hlások, nezajakávať sa pri reči.

5. Plynulo prerozprávať udalosti, ktoré zažil alebo príbeh, ktorý si vypočul. Prerozprávať obsah krátkej rozprávky a porozumieť jej obsahu, vyjadrovať sa plynule aj v zložitých vetách.

6. Odpovedať na otázku, keď sa ho pýtajú.

7. Nakresliť postavu primerane svojmu veku, ťahy kresby sú plynulé, línie pevné a neroztrasené, svalstvo ruky je pri práci uvoľnené.

8. Vie pomenovať a kresliť geometrické tvary podľa predlohy, vedieť vystrihnúť tvar podľa predkreslenej čiary.

9. Vedieť sa odlúčiť od rodičov, nemalo by mu robiť problémy prispôsobovať sa novému prostrediu.

10. Cítiť sa dobre v kolektíve detí, vyhľadávať ich, uznávať a rešpektovať autoritu dospelého.

11. Vydržať sedieť pri jednej činnosti 20 minút a zadané úlohy dokončiť, nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať.

12. Mať chuť učiť sa, často sa pýtať na písmená, číslice, zaujímať sa o učenie a chcieť vedieť viac.

13. Vedieť sa samostatne obuť a obliecť, pozapínať gombíky a zaviazať si šnúrky.

14. Poznať základné farby a geometrické tvary.

15. Vedieť sa samostatne najesť a obslúžiť na WC.

16. Dieťa nie je agresívne, spory medzi deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti.

Zapis-ZS-e-book.pdf (1045627)