Školáčik

Viete čo by mal vedieť predškolák?

1. Mal by si pamätať niekoľko básničiek, riekaniek a pesničiek, vedieť svoje meno, vek, adresu, na ktorej býva.

2. Rozlišovať a vedieť pomenovať všetky farby.

3.  Orientovať sa v číselnom rade od 0-10, vedieť počítať po jednom do 10 a späť, vedieť určiť počet bodiek a priradiť k nim rovnaký počet predmetov.

4. Orientovať sa v priestore, vedieť kde je vpravo, vľavo, hore, dolu, vpredu, vzadu, pred, za, medzi, pod, nad... Orientovať sa v čase: dnes, včera, zajtra, pomenovať dni v týždni, mesiace v roku.

5. Mať čistú výslovnosť a plynulo hovoriť, dieťa by nemalo mať problémy s výslovnosťou niektorých hlások, nezajakávať sa pri reči.

6. Plynulo prerozprávať udalosti, ktoré zažil alebo príbeh, ktorý si vypočul. Prerozprávať obsah krátkej rozprávky a porozumieť jej obsahu, vyjadrovať sa plynule aj v zložitých vetách.

7. Odpovedať na otázky, počúvať, komunikovať primerane situácii.

8. Nakresliť postavu primerane svojmu veku, ťahy kresby sú plynulé, línie pevné a neroztrasené, svalstvo ruky je pri práci uvoľnené. Postava by mala obsahovať všetky základné črty (hlava, krk, trup, končatiny so správnym počtom prstov), čo najviac detailov (oči, uši, ústa, nos, vlasy, topánky, oblečenie, náušnice...) a farieb.

9. Vie pomenovať a kresliť geometrické tvary podľa predlohy, vedieť vystrihnúť tvar predkreslenej čiary.

10. Sluchová analýza: vedieť rozdeliť slová na slabiky, určiť začiatočnú  a poslednú hlásku v slove.

11. Vedieť sa odlúčiť od rodičov, nemalo by mu robiť problémy prispôsobovať sa novému prostrediu.

12. Cítiť sa dobre v kolektíve detí, vyhľadávať ich, uznávať a rešpektovať autoritu dospelého.

13. Sústredenie: vydržať sedieť pri jednej činnosti 20 minút a zadané úlohy dokončiť, nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať.

14. Mať chuť učiť sa, často sa pýtať na písmená, číslice, zaujímať sa o učenie a chcieť vedieť viac.

15. Vedieť sa samostatne obuť a obliecť, pozapínať gombíky, zips a zaviazať si šnúrky.

16. Vedieť sa samostatne najesť a obslúžiť na WC.

17. Dieťa nie je agresívne, spory medzi deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti.

Zapis-ZS-e-book.pdf (1045627)