Poslanie rady školy

Rada školy  je iniciatívnym a poradným orgánom školskej samosprávy.  Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.  Rady školy majú plniť funkciu verejnej kontroly, vyjadrovať sa k činnosti škôl a školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Činnosť rady školy, ktorá rozvíja svoje aktivity v súlade s platnými právnymi predpismi, môže byť škole a školskému zriadeniu a aj zriaďovateľovi veľmi prospešná. Jej členovia sú zástupcami pedagogických i nepedagogických zamestnancov, rodičov a zriaďovateľa, preberanú problematiku teda rada školy môže posudzovať z pohľadu všetkých zainteresovaných na výchove a vzdelávaní vo „svojej“ škole alebo obci. 

 

 

Členovia rady školy pri materskej škole Lošonec:
 
 
Predseda a zástupca pedagogických zamestnancov:  sl. Alexandra Slobodová
 
Zástupcovia rodičov: Bc. Denisa Cisárová, Mgr. Lucia Ondrejkovičová
 
Zástupca nepedagogických zamestnancov: p. Mária Fillová
 
Delegovaný zástupca zriaďovateľa: JUDr. Michal Jurovčík