Pravidlá školskej jedálne MŠ Lošonec:

Odhlasovanie dieťaťa zo stravy je možné najneskôr do 7,00 hod. v deň, na ktorý chcete dieťa odhlásiť.

Odhlasovať môžete osobne, alebo na tel. čísle 033/55 86 429.

Odhlasovanie po 7,00 hod. nebude akceptované. Deťom, ktoré nebudú zo stravy odhlásené do 7,00 hod. bude strava na tento deň rátaná a rodič si smie obed vyzdvihnúť do vlastného obedára.

Obedy sa vydávajú v čase od 11,30 do 12,00 hod.

Deti, ktoré pravidelne odchádzajú domov, keď sa naobedujú, poplatok za olovrant automaticky neplatia.

Príspevok na stravu treba zaplatiť vždy najneskôr do 20-teho v každom mesiaci. Strava sa uhrádza na mesiac vopred a preto treba zaplatiť v septembri stravu na 2 mesiace- september a október.

Ak príspevok na stravu nezaplatíte do 20-teho v mesiaci, vaše dieťa nasledujúci mesiac nedostane stravu. Dieťa, ktoré nedostáva stravu, nesmie byť prítomné ani v MŠ.

Stravná jednotka na jedeň deň je 1,27 eur.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa uhrádza poštovým preukazom, alebo bezhotovostným prevodom na účet č. IBAN SK69 0200 0000 0023 9417 3754.

STRAVNÉ:          jeden deň:    1,27 eur

                    z toho- desiata:   0,30 eur

                                 obed:      0,72 eur

                                 olovrant: 0,25 eur

Preplatky na stave, platenej trvalým príkazom z účtu, budú na váš účet vrátené na konci školského roka (v júli).